گالری اِو

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «بدون مرکز»
پروژه شماره دو | زاهدان

گشایش: جمعه 21 شهریور 1399
پایان: سه شنبه 1 مهر 1399
ساعات بازدید در روزهای عادی: 16:00 تا 20:00
ساعات بازدید در روز جمعه: 16:00 تا 21:00
گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است .