گالری اِو

Centerless No.4 | Shiraz

نمایشگاه گروهی با عنوان «بدون مرکز»
پروژه شماره چهار | شیراز

گشایش: جمعه 23 آبان 1399
پایان: جمعه 7 آذر 1399
ساعات بازدید در روزهای عادی: 16:00 تا 20:00
ساعات بازدید در روز جمعه: 16:00 تا 21:00
گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است .