بدون مرکز ، پروژه شماره دو زاهدان | محمد سمیعی

CV

SAHRE

متولد 1367_ زاهدان
کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر سیستان و بلوچستان
کارشناسی صنایع دستی، دانشگاه هنر سیستان و بلوچستان

نمایشگاه گروهی:
1399 نمایشگاه گروهی، پروژه بدون مرکزشماره دو| زاهدان، گالری اِو، تهران
1399 نمایشگاه گروهی، پروژه بدون مرکز، گالری اِو، تهران

Works

Contact us to enquire about available works

Gallery Exhibitions

Related Content

Related Art Products