محمد زحمتکش

CV

SAHRE

محمد زحمتکش
متولد 1348_ رشت
1379 کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران

نمایشگاه هاي انفرادی:
1397 نمایشگاه انفرادی، آبکنار، نگارخانه نگاه نو، رشت
1394 نمایشگاه انفرادی، کمی هم قهوه ای بال گنجشکی، نگارخانه کوچه باغ، رشت
1389 نمایشگاه انفرادی، بار انداز اندوه، نگارخانه آریا، تهران
1389 نمایشگاه انفرادی، رنگ… دیر پایی درنگ، نگارخانه کوشیار، رشت
1384 نمایشگاه انفرادی، تو کجاست؟، نگارخانه آریا، تهران

Works

Contact us to enquire about available works

Gallery Exhibitions

Related Content

Related Art Products